Advisory Board

PATRON

Shri Gokulam Gopalan

BOARD MEMBERS

Justice Sh. Kurien Joseph (Retd.)

Dr. Smt. Lilly George Dr. V.P. Joy, IAS
Shri. Sabu R., IAAS Prof. Omcherry N.N. Pillai
Shri Babu Panicker Smt. Beena Baburam
Shri. K.P. Menon Shri M.K.G. Pillai
Shri N. Ashokan Shri Jomy Thomas
Shri A.K. Bhaskaran Shri P.S. Nair
Shri A.T. Sainuddin Shri P.K.D. Nambiar

Shri. George Kallivayalil

SPECIAL INVITEES

Shri A.V. Bhaskaran

Dr. Ramesh Nambiar